نویسنده = ���������� ������ �������� �������������� ��������