نویسنده = �������������� �������� ��������
تبیین عوامل ایجاد تمدن نوین اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری

دوره 24، شماره 118، بهمن 1397، صفحه 177-205

محمد باقر فرزانه؛ علی خیاط؛ هادی صفرپور