نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقد برون گفتمانی پارادایم های عدالت در اندیشه سیاسی غرب

دوره 24، شماره 118، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-32

سیدزکریا محمودی رجا؛ محمد علی توانا؛ سید عبدالله هاشمی اصل؛ جواد جریده