نویسنده = سیدزکریا محمودی رجا
نقد برون گفتمانی پارادایم های عدالت در اندیشه سیاسی غرب

دوره 24، شماره 118، بهمن 1397، صفحه 3-32

سیدزکریا محمودی رجا؛ محمد علی توانا؛ سید عبدالله هاشمی اصل؛ جواد جریده


واکاوی نقش پیامبرˆ در تکوین نظام اجتماعی جوامع اسلامی

دوره 24، شماره 116، خرداد 1397، صفحه 123-146

سیدزکریا محمودی رجا؛ ایوب دامیار؛ سالار دامیار