راهنمای نویسندگان

1. مقالات ارسالی از سوی دانشجویان کارشناسی و ارشد و دکتری می بایست به همراه استاد راهنما با درجه دکتری یا عضو هیئت علمی ارسال گردد.
2. ایمیل های ارسالی از سوی سامانه نشریات ممکن است به (spam) هرزنامه ایمیل نویسندگان وارد شود لذا نویسندگان از چک کردن این بخش غافل نشوند.

جهت دریافت شیوه نامه تنظیم مقاله به گزینه(راهنمای ویراستار فنی ) مراجعه نمایید.