بر اساس نویسندگان

آ

  • آقامحمدی، جواد [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، آموزش و پرورش کردستان

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

م

ن

و

  • واعظی، محمود [1] استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه تهران

ه

ی

  • یعقوبی، جواد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسندة مسؤول)
  • یعقوبی، نورمحمد [1] استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان