آدرس سامانه قدیم نشریات علمی جهت مشاهده شماره های قبلی:

http://paper.razavi.ac.ir/old

لازم به ذکر است سامانه جدید نشریات علمی از تاریخ 1-7-1398 راه اندازی شده است و به مرور به روز می شود.

شماره جاری: دوره 25، شماره 119، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-200 

1. بررسی تطبیقی جایگاه زن مسلمان در اندیشۀ شهید مطهری و سید قطب

صفحه 3-28

یحیی بوذری نژاد؛ مینا جهانشاهی؛ شاهین زرع پیما


7. بررسی‌کیفیت بهره‌گیری از قرآن در مدیریت حکومت انقلابی

صفحه 165-190

فرزانه اکبرپناه بیلندی؛ محمدجواد توکلی خانیکی؛ مرتضی حاتمی