آدرس سامانه قدیم نشریات علمی جهت مشاهده شماره های قبلی:

http://paper.razavi.ac.ir/old

لازم به ذکر است سامانه جدید نشریات علمی از تاریخ 1-7-1398 راه اندازی شده است و به مرور به روز می شود.

شماره جاری: دوره 25، شماره 120، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-196 

3. فلسفۀ ارتباطات بر اساس حکمت متعالیه

صفحه 49-66

فر زانه علیزاده؛ سیدرمضان عقیلی؛ جمیله علم الهدی