دوره و شماره: دوره 22، شماره 111، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-183