دوره و شماره: دوره 23، شماره 114، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-166 
1. بررسی نقش فرد و نهادهای اجتماعی در تحقق امنیت اجتماعی

صفحه 3-28

محدثه جلیلی زاده؛ سیدمحمد هاشم پورمولا؛ مجتبی جاویدی


5. باز تعریف تبلیغات تجاری از منظر اسلام با روش کیفی

صفحه 117-142

زهره داوودی؛ میثم شیر خدایی؛ محسن نورائی