دوره و شماره: دوره 23، شماره 115، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-168