نویسنده = ������������ ������������ ������ ��������