نویسنده = �������������� ��������������
آسیب‌شناسی سبک زندگی ایرانیان و طـراحی الگـوی زنـدگی بهشتـی

دوره 21، شماره 107، اسفند 1394، صفحه 187-212

عباسعلی سلطانی؛ جواد یعقوبی