نویسنده = �������������� ����������
صبر اجتماعی در قرآن کریم

دوره 22، شماره 110، آذر 1395، صفحه 159-174

فاطمه رمضانی