نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی مصادیق جامعه جاهلی مقارن دوره پیامبر اکرم (ص) و جامعه مدرن

دوره 26، شماره 122، پاییز و زمستان 1399، صفحه 23-42

10.30513/iss.2021.709.1043

سمانه سادات سدیدپور؛ بهناز زندیه