نویسنده = ������������ ��������������
تحلیل انتقادی کارکردهای اجتماعی دین از دیدگاه منتسکیو

دوره 27، شماره 123، شهریور 1400، صفحه 189-209

10.30513/iss.2021.662.1039

محمد سلطانیه؛ محمدعلی سلیمی