نویسنده = ������������ ������������ ��������
بررسی شرایط و زمینه‌های جواز چندهمسری در قرآن کریم

دوره 25، شماره 119، شهریور 1398، صفحه 145-164

محمد سلطانی رنانی