نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شبکه مضمونی مدارا در جامعه از منظر قرآن کریم

دوره 26، شماره 121، بهار و تابستان 1399، صفحه 29-50

مرضیه محصص؛ زهره کوچک یزدی