نویسنده = ���������� �������� ��������
ساده‌زیستی در آموزه‌های دینی و نقش آن در استحکام خانواده

دوره 22، شماره 111، دی 1395، صفحه 95-126

محمد نجفی؛ کمال نصرتی هشی