نویسنده = ������������ ����������
آراء تفسیری آیت الله جوادی آملی در موضوع عفاف با رویکرد تحلیل محتوا

دوره 23، شماره 114، آذر 1396، صفحه 53-92

فاطمه حبیبی؛ فتحیه فتاحی زاده