نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی خانواده از دیدگاه شهید مطهری و تالکوت پارسونز

دوره 23، شماره 115، زمستان 1396، صفحه 99-126

زینب پیکار؛ اصغز محمدی