نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش نگرش مذهبی در اثربخشی شادکامی به روش فوردایس در زندگی بانوان کارکنان منطقۀ ویژۀ اقتصادی پارس

دوره 24، شماره 116، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-90

فرزانه دهقانی؛ محمد سیفی؛ فائزه ناطقی؛ علیرضا فقیهی