نویسنده = ���������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. زمینه‌های مؤثر بر نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه سهروردی

دوره 26، شماره 122، پاییز و زمستان 1399، صفحه 137-162

10.30513/iss.2021.1122.1071

سیدمهدی موسوی نیا؛ محمدرضا احمدی طباطبایی


2. جایگاه استقلال فرهنگی در سبک زندگی از نگرۀ قرآن و مقام معظم رهبری

دوره 24، شماره 117، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-54

سیدمهدی موسوی نیا؛ سعید جلیلیان