نویسنده = ������������ �������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. نقد برون گفتمانی پارادایم های عدالت در اندیشه سیاسی غرب

دوره 24، شماره 118، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-32

سیدزکریا محمودی رجا؛ محمد علی توانا؛ سید عبدالله هاشمی اصل؛ جواد جریده


2. واکاوی نقش پیامبرˆ در تکوین نظام اجتماعی جوامع اسلامی

دوره 24، شماره 116، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-146

سیدزکریا محمودی رجا؛ ایوب دامیار؛ سالار دامیار