نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی جایگاه زن مسلمان در اندیشۀ شهید مطهری و سید قطب

دوره 25، شماره 119، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-28

یحیی بوذری نژاد؛ مینا جهانشاهی؛ شاهین زرع پیما